Monday, June 26, 2017

如人數他寶,自無半錢分

   佛子善諦聽, 所問如實義,
 非但以多聞, 能入如來法。
 如人水所漂, 懼溺而渴死,
 於法不修行, 多聞亦如是。
 如人設美膳, 自餓而不食,
 於法不修行, 多聞亦如是。
 如人善方藥, 自疾不能救,
 於法不修行, 多聞亦如是。
 如人數他寶, 自無半錢分
 於法不修行, 多聞亦如是。
 如有生王宮, 而受餧與寒,
 於法不修行, 多聞亦如是。
 如聾奏音樂, 悅彼不自聞,
 於法不修行, 多聞亦如是。
 如盲繢眾像, 示彼不自見,
 於法不修行, 多聞亦如是。
 譬如海船師, 而於海中死,
 於法不修行, 多聞亦如是。
 如在四衢道, 廣說眾好事,
 內自無實德, 不行亦如是。

大正藏第 10 冊 No. 0279 大方廣佛華嚴經卷第十三  光明覺品第九
于闐國三藏實叉難陀奉 制譯