Sunday, June 12, 2016

唐義淨三藏題取經詩

 晉宋齊梁唐代間。高僧求法離長安。去人成百歸無十。後者安知前者難。路遠碧天唯冷結。砂河遮日力疲殫。後賢如未諳斯旨。往往將經容易看。 (《歷朝釋氏資鑑》 卍新續藏第 76 冊 No. 1517 )