Wednesday, April 19, 2017

般若心經祕鍵

真言不思議觀誦無明除一字含千理即身證法如行行至圓寂去去入原初三界如客舍一心是本居

入唐沙門空海上表--------------------------------------修行看這裏https://www.youtube.com/watch?v=m_davutDbYc