Monday, April 24, 2017

心如工畫師

    

   譬如工畫師, 分布諸彩色,

 虛妄取異相, 大種無差別。

 大種中無色, 色中無大種,

 亦不離大種, 而有色可得。

 心中無彩畫, 彩畫中無心,

 然不離於心, 有彩畫可得。

 彼心恒不住, 無量難思議,

 示現一切色, 各各不相知。

 譬如工畫師, 不能知自心,

 而由心故畫, 諸法性如是。

 心如工畫師, 能畫諸世間,

 五蘊悉從生, 無法而不造。

 如心佛亦爾, 如佛眾生然,

 應知佛與心, 體性皆無盡。

 若人知心行, 普造諸世間,

 是人則見佛, 了佛真實性。

 心不住於身, 身亦不住心,

 而能作佛事, 自在未曾有。

 若人欲了知, 三世一切佛,

 應觀法界性, 一切唯心造。大方廣佛華嚴經卷第十九