Saturday, April 29, 2017

姉崎正治 『根本佛教』 開卷引言

  佛為海船師,  法橋渡河津;

 大乘道之輿,  一切渡天人。

 亦為自解結,  渡岸得昇仙;

 都使諸弟子,  縛解得涅槃。 佛說長阿含經卷第二大正藏第 01 冊 No. 0001 長阿含經